top of page
Logo1.png

REGULAMIN "XVI MIĘDZYNARODOWY PIKNIK LOTNICZY"

Zasady Ogólne

1. Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie odbywania imprezy „XVI Międzynarodowy Piknik”, która odbędzie się w dniach 31 sierpnia - 01 września 2019 r . 2. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie obiektu.

 

Zasady Szczegółowe

1. Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą dowolne osoby. Impreza jest otwarta dla wszystkich, nie biletowana i bezpłatna.

2. Osoby nietrzeźwe, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na teren imprezy oraz usuwane przez służby porządkowe z terenu imprezy.

3. Każdy kto uczestniczy w imprezie zobowiązany jest zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia sobie i innym.

4. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do zaleceń i zarządzeń policji, służb porządkowych oraz organizatora.

5. Rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży zobowiązani są do ciągłego nadzoru nad pozostającymi pod ich opieką.

6. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy:

a.Napojów alkoholowych,

b.Wszelkiego rodzaju broni,

c.Przedmiotów które mogą być użyte jako broń,

d.Narkotyków,

e.Innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Uczestników, w tym opakowań szklanych,

f. Fajerwerków, petard i innych akcesoriów pirotechnicznych.

7. Ponadto zakazuje się:

a.Wchodzenia do stref które nie są przeznaczone dla widzów,

b.Wchodzenia na pas startowy lotniska,

c.Rzucania przedmiotami,

d.Rozniecania ognia,

e.Picia alkoholu, palenia tytoniu w miejscach do tego nie przeznaczonych,

f. Dotykania i wchodzenia do prezentowanego sprzętu wojskowego oraz prezentowanych samolotów bez zgody osób upoważnionych do prezentacji

 

Osoby nie przestrzegające powyższych zaleceń regulaminowych i w jakikolwiek sposób naruszające porządek będą pociągnięte do odpowiedzialności.

bottom of page